Skip to main content.

VCD Menu Lite

VCD Menu Lite เป็นโปรแกรมทำเมนูสำหรับ VCD เป็นฟรีแวร์ มีการใช้งานที่ง่ายมาก นำภาพหรือเฟรมวีดีโอมาเป็นภาพขนาดเล็กสำหรับเมนู กำหนดตัวเลขจำนวนของภาพได้ไม่เกิน 10 ภาพ โปรแกรมจะจัดวางและคำนวณขนาดของกรอบภาพโดยอัตโนมัติ หากนำเมนูที่ได้จากโปรแกรมนี้ใช้งานร่วมกับโปรแกรม VCDEasy จะทำให้ VCD มีความสวยงาม มีเมนูเลือกแชปเตอร์ต่าง ๆ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

หน้าต่างของโปรแกรม

อันดับแรก ให้เราปรับขนาดของภาพที่จะทำเมนูกันเสียก่อน เลือกเมนู File->Image size แล้วเลือกลำดับที่ 2 เป็น VCD ระบบ PAL หากวีดีโอเป็น NTSC ให้เลือกรายการที่ 1

รายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม

เรามาลองทำตัวอย่างของเมนูกันดู เลือกสีพื้นหลังฉากของเมนูโดยการคลิกปุ่ม < ด้านขวาของ Background กำหนดฟ้อนต์ของตัวอักษร รวมทั้งข้อความของ Title, Subtitle และ Footnote ก็จะได้รูปเมนูคล้าย ๆ กับภาพตัวอย่างด้านบนนี้

ต่อไปเราจะกำหนดจำนวนของภาพที่จะแสดงเป็นเมนู รวมทั้งคำบรรยายใต้ภาพแต่ละภาพ คลิกแท็บ Items ในช่อง Total items กำหนดเลขจำนวนภาพที่ต้องการแสดงเป็นเมนู ซึ่งแต่ละภาพนั้นก็หมายถึงแชปเตอร์ของวีดีโอที่เรากำหนดขึ้น หากเราต้องการใส่คำบรรยายภาพต่าง ๆ ก็สามารถใส่ได้โดยพิมพ์คำอธิบายในช่อง Captions หลังลำดับภาพที่เราต้องการ

การเลือกภาพที่จะทำเมนูนั้น ในที่นี้จะยกเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น กล่าวคือจะเป็นการเลือกภาพจากไฟล์วีดีโอมาทำเป็นเมนู แต่ในการใช้งานจริง ๆ คุณอาจจะกำหนดแชปเตอร์เองและนำภาพเฟรมแรกของแต่ละแชปเตอร์มาทำเป็นภาพเมนูก็ได้ เมื่อมีการเลือกเมนู ก็จะแสดงแชปเตอร์ที่กำหนดไว้และภาพตรงกับภาพในเมนูนี้

คลิกปุ่ม < เพื่อเลือกภาพที่จะมาทำเป็นภาพของเมนู ที่หน้าต่าง Thumbnail Image ปุ่ม Movie Frame หมายถึงการนำภาพจากเฟรมของวีดีโอมาทำเป็นภาพของเมนู Image File หมายถึงการนำรูปภาพมาทำเป็นภาพของเมนู ซึ่งจะต้องมีการกำหนดแชปเตอร์และบันทึกภาพเฟรมแรกของแต่ละแชปเตอร์มาก่อน ๆ ที่จะทำเมนู

ตัวอย่างนี้จะเป็นการนำภาพจากเฟรมวีดีโอมาทำเป็นภาพเมนู คลิกปุ่ม Movie Frame

ปรากฏภาพของวีดีโอ ให้เลื่อนแถบสไลด์เลือกเฟรมที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

ภาพของเฟรมวีดีโอที่เลือกไว้จะปรากฏในกรอบภาพของเมนู หากต้องการใส่คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายในช่อง Captions ตามหมายเลขของภาพที่เราต้องการ

เมื่อกำหนดเมนูเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป เป็นการส่งออกเมนูที่กำหนดไว้ออกมาเป็นภาพ .jpg คลิกปุ่ม Export JPG Image แล้วบันทึกภาพ

ภาพตัวอย่างของเมนูที่ได้ออกแบบเสร็จแล้ว เมื่อไปทำเป็นเมนูของ VCD จะต้องแปลงภาพนี้ให้เป็นไฟล์ .mpg เสียก่อน หากใช้โปรแกรม VCDEasy ทำเมนูและแชปเตอร์ โปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นสำหรับการแปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ .mpg ด้วย

4 กันยายน 2549