Skip to main content.

ตั้งเวลา

sclive สามารถตั้งเวลาให้จับภาพจากวีดีโอได้ ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ กำหนดได้ว่าจะเริ่มจับภาพตั้งแต่เมื่อใด สิ้นสุดเมื่อใด หรือจับระยะเวลาเท่าใด นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถจับภาพทันทีและกำหนดได้ว่าจะหยุดจับเมื่อเวลาเท่าใด หรือจับไปเป็นระยะเวลาเท่าใด ช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาในการจับภาพที่แน่นอนได้ และยังสามารถกำหนดได้อีกว่า จะให้ shutdown เครื่องด้วยหรือไม่เมื่อจับภาพเสร็จ

เลือกเมนู Capture -> add Start/Stop timer เพื่อตั้งเวลาจับภาพ

ในช่องแรก เลือก Start and Stop Timer (ตั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาหยุดจับภาพ - ตัวเลือกนี้สามารถเปลี่ยนตั้งเวลาหยุดจับภาพได้) ในช่อง Day กำหนดวันสำหรับจับภาพ Start กำหนดเวลาจับภาพ End กำหนดเวลาหยุดจับภาพ Duration กำหนดระยะเวลาในการจับภาพ คุณสามารถกำหนดเวลาหยุดจับภาพ หรือระยะเวลาในการจับภาพได้

ในช่อง Name ตั้งชื่อการตั้งเวลา และชื่อนี้จะตั้งเป็นชื่อไฟล์คลิปวีดีโอที่จะบันทึกอีกด้วย หากต้องการให้จับภาพเสร็จแล้วปิดคอมพิวเตอร์ด้วย ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า shut down the computer ... เมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าต่างหลักของโปรแกรม

กรณีที่ตั้งเวลาไว้หลายช่วง หากต้องการลบช่วงระยะเวลาใด ให้เลือกเมนู Capture แล้วเลือกช่วงเวลาที่ต้องการลบ หลังจากปรากฏกรอบโต้ตอบ Timer ให้กดปุ่ม Delete Timer เพื่อลบการตั้งเวลาที่ตั้งไว้

โปรแกรมจะอยู่ในสถานะรอการจับภาพ จะแสดงข้อความสีแดงใต้ doing/done โดยจะแสดงชื่อการตั้งเวลา วันเวลา และระยะเวลาที่จะจับภาพ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ โปรแกรมก็จะเริ่มจับภาพ

ขณะที่กำลังจับภาพ โปรแกรมจะแสดงข้อความจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ที่จะหยุดการจับภาพ

ที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นการกำหนดเวลาเริ่มจับภาพและเวลาหยุดจับภาพหรือกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะจับภาพ และต่อไปจะเป็นวิธีการจับภาพแบบตั้งเวลาหยุดจับภาพ คือเมื่อตั้งเวลาว่าจะจับภาพกี่นาที แล้วก็จะจับภาพทันที เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้ โปรแกรมก็จะหยุดจับภาพ

เลือกเมนู Capture -> set Stop-Timer

ในช่อง End กำหนดเวลาที่จะหยุดจับภาพ หรือกำหนดว่าจะจับภาพกี่นาที ในช่อง Duration เมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรมจะจับภาพทันที และจะหยุดเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดในช่อง End หรืก Duration