Skip to main content.

สร้างไฟล์ image

ไฟล์ image คือไฟล์ที่เก็บระบบไฟล์ โครงสร้างของไฟล์/โฟลเดอร์ ไฟล์ต่าง ๆ บน CD/DVD โปรแกรมจะทำการอ่านข้อมูลจากแผ่นแล้วบันทึกเป็นไฟล์ หากต้องการใช้งาน สามารถนำไฟล์นี้ไปเขียนลงแผ่น ก็จะมีข้อมูลต่าง ๆ เหมือนกับแผ่นต้นฉบับ

เลือกรายการ Create/Burn Disc Images แล้วเลือก Create a Disc Image from a CD/DVD

ใส่แผ่นข้อมูลเข้าไปในไดรฟ์ แล้วคลิกปุ่ม Next

เลือกไดรฟ์/โฟลเดอร์ ที่จะเก็บไฟล์ image ตั้งชื่อไฟล์ image แล้วคลิกปุ่ม Save

ในช่อง Disc Image เลือกรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next

โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากแผ่นแล้วบันทึกเป็นไฟล์ image

เมื่อโปรแกรมเขียนเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดโปรแกรม หรือเลือกตัวเลือกอื่นที่ต้องการ