Skip to main content.

แปลงไฟล์ภาพเป็น .mpg

เป็นการแปลงไฟล์ภาพต่าง ๆ เป็น .mpg เพื่อนำมาใช้เป็นไฟล์ประกอบการทำ VCD ในกรณีที่ต้องการทำเมนู คืออาจจะนำภาพของแต่ละ Chapter มารวม ๆ กันไว้แล้วบันทึกภาพเหล่านั้นเก็บไว้เป็นไฟล์ .jpg เพื่อทำเป็นเมนูให้เลือก หรือ กรณีรวมเพลงคาราโอเกะ ก็อาจจะทำเมนู คือใส่ภาพหลังฉาก แล้วก็แสดงรายการชื่อเพลงต่าง ๆ บันทึกเป็นภาพเอาไว้ แล้วต้องการมาทำเป็นเมนูสำหรับเลือกเพลง

โปรแกรมนี้สนับสนุนการแปลงไฟล์ภาพนามสกุล .jpg, .gif, png ไฟล์ของ photoshop เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบของ .mpg ที่สามารถนำมาทำเป็นเมนูของ VCD ได้อย่างง่าย ๆ ทั้งยังสนับสนุนการลากแล้ววางด้วย การแปลงนี้จะได้เป็นไฟล์ .mpg สามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรม VCDEasy ได้ทันที

แนะนำ โปรแกรมสำหรับนำไฟล์ภาพของแต่ละ Chapter มารวมเป็นไฟล์ภาพเดียวกันเพื่อทำเมนู คือ VCD Menu Lite

ขั้นตอนการทำงาน

  1. คลิกปุ่ม Pictures encoder
  2. คลิกปุ่ม Browse เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาแปลงเป็นไฟล์ .mpg
  3. คลิกปุ่ม Browse เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ .mpg ที่ได้จากการแปลงภาพ ถ้าไม่กำหนด จะเป็นการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับภาพต้นแบบ
  4. คลิกปุ่ม Generate เพื่อเริ่มทำการแปลงภาพ

ในช่อง ลากและวาง นั้น คุณสามารถลากไฟล์มาวางไว้เพื่อทำการแปลงได้ เมื่อวางไฟล์ โปรแกรมจะทำการแปลงให้โดยอัตโนมัติ ส่วนปุ่ม File(s) และ Folder นั้น หากคุณคลิกปุ่ม File(s) และเลือกภาพ โปรแกรมจะทำการแปลงให้ทันที หากคลิกปุ่ม Folder เลือกโฟลเดอร์ภาพ โปรแกรมจะทำการแปลงภาพทั้งโฟลเดอร์ที่คุณเลือก

ตัวอย่าง : เลือกภาพและโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่ได้จากการแปลง แล้วคลิกปุ่ม Generate โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ .mpg

แปลงไฟล์เสร็จแล้ว

เมื่อได้ไฟล์ .mpg แล้ว ก็สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปใช้ในขั้นตอนการทำเมนูของ VCD