Skip to main content.

การขยายไฟล์บีบอัด

เป็นการขยายไฟล์ต่างๆ ที่ถูกบีบอัดรวมอยู่ในไฟล์บีบอัด ให้มีขนาดเท่าต้นฉบับเดิม เพื่อสามารถนำไปใช้งานต่างๆ ได้ การขยายไฟล์นี้ สามารถขยายออกทุกไฟล์พร้อมๆ กันหรือขยายเฉพาะไฟล์ที่ต้องการก็ได้

ในการขยายไฟล์นั้น หากต้องการที่จะขยายไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์บีบอัด ให้เลือกไฟล์บีบอัดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม "แยกไปที่"

เมื่อปรากฏกรอบโต้ตอบ ให้เลือกเส้นทางที่จะเก็บไฟล์ต่างๆ ที่ถูกขยายออก ปรับแต่งตัวเลือกตามที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการให้เปิดหน้าต่าง Explorer ของโฟลเดอร์ปลายทางเมื่อขยายไฟล์เสร็จ ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า "แสดงไฟล์ใน Explorer" กดปุ่ม OK เพื่อทำการขยายไฟล์

หากต้องการที่จะขยายเฉพาะบางไฟล์ ก็ให้ดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์บีบอัด เปิดไฟล์บีบอัด แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะขยาย คลิกปุ่ม "แยกไปที่" ปรับแต่งตัวเลือก กดปุ่ม OK เพื่อทำการขยายไฟล์เหมือนขั้นตอนด้านบน หรือลากไฟล์ที่เลือกไปวางในหน้าต่าง Explorer ก็จะเป็นการขยายไฟล์เช่นกัน