Skip to main content.

คัดลอกแผ่น CD

โปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นสำหรับคัดลอกแผ่น CD สำหรับการคัดลอกแผ่น CD ด้วยโปรแกรมนี้ หากมีไดรฟ์ CD เพียงไดรฟ์เดียว โปรแกรมจะเขียนข้อมูลเป็นไฟล์ image ลงฮาร์ดดิสก์ก่อน ในการตั้งค่าจะมีตัวเลือกให้เลือกว่า จะลบไฟล์ image เมื่อเขียนเสร็จหรือไม่ เมื่อเขียนเป็นไฟล์ images เสร็จ ก็จะปรากฏกรอบให้ใส่แผ่นเปล่าเข้าไป เมื่อใส่แผ่นเปล่าก็จะเขียนข้อมูลจากไฟล์ image ลงแผ่น CD

ในที่นี่จะแสดงตัวอย่างการคัดลอก CD แบบ "On the fly" คืออ่านข้อมูลจากอีกไดรฟ์หนึ่งแล้วเขียนลง CD ไปเลย ไม่ต้องเขียนเป็นไฟล์ image ลงฮาร์ดดิสก์ให้เสียเวลา (สำหรับเครื่องที่มี CD-ROM และ CD-WRITER)

คลิกที่ Copy Wizard

ในช่อง CD/DVD Device เลือกไดรฟ์ CD ต้นแบบ และให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Copy current disc on-the-fly เพื่อทำการคัดลอกแผ่น CD โดยไม่ต้องเขียนไฟล์ลงฮาร์ดดิสก์ก่อน หากตัวเลือกนี้เลือกไม่ได้ จะเป็นการคัดลอกลงฮาร์ดดิสก์ก่อน กดปุ่ม Next

ในช่อง CD/DVD Recorder เลือกไดรฟ์สำหรับเขียน CD (CD-Writer) และกำหนดความเร็วในการเขียนในช่อง Writer Speed สำหรับการคัดลอกแผ่น CD เพลง หรือ VCD นั้น แนะนำให้เขียนด้วยความเร็วไม่เกิน 8x หากเขียนเร็วกว่านั้น อาจจะทำให้ไม่สามารถเปิดบนเครื่องเล่นทั่วๆ ไปได้ กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นคัดลอก CD

โปรแกรมกำลังทำการคัดลอก CD

เมื่อทำการเขียนเสร็จโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบและแสดงเวลาที่ใช้ในการคัดลอก กดปุ่ม OK

กดปุ่ม Finish เพื่อกลับไปยังหน้าต่างหลักของโปรแกรม