Skip to main content.

การลบแผ่น CD-RW

เป็นการลบแผ่น CD ที่เขียนซ้ำได้ (Re-Writeable) เพื่อนำมาใช้เขียนข้อมูลใหม่

คลิก Erase Wizard

กดปุ่ม Erase เพื่อเริ่มดำเนินการลบแผ่น CD

Erase Method หรือวิธีในการลบนั้นจะมีอยู่ 2 แบบคือ Quick Mode กับ Full Mode ในการลบด้วย Quick Mode นั้นจะทำงานเร็วกว่า Full Mode การลบแผ่น CD สำหรับนำมาใช้โปรแกรม Alcohol นี้ แนะนำให้ใช้แบบ Quick Mode แต่หากต้องการนำแผ่นที่ลบนี้ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ แนะนำให้ใช้แบบ Full Mode

โปรแกรมดำเนินการลบแผ่น CD เมื่อลบเสร็จแล้วจะกลับไปยังหน้าจอหลักของโปรแกรม