Skip to main content.

การเขียนไฟล์ Image

เป็นการเขียนไฟล์ image ลงบน CD

ในการเขียนไฟล์ image ลงแผ่น CD นั้น หากเขียนไฟล์ image ที่อยู่ในหน้าต่างรายชื่อไฟล์ image ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเขียน แล้วคลิก Image Burning Wizard หรือ คลิกขวาบนชื่อไฟล์ที่ต้องการเขียนแล้วเลือก Image Burning Wizard แต่หากไฟล์ที่ต้องการเขียน ไม่มีอยู่ในหน้าต่างรายชื่อไฟล์ image ให้คลิก Image Burning Wizard

ตรวจสอบดูว่าไฟล์ image ที่ปรากฏอยู่นั้นใช่ไฟล์ที่ต้องการเขียนหรือไม่ หากไม่ใช่ ให้กดปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการเขียน ในกรณีที่ต้องการให้เขียน CD เสร็จแล้วให้ลบไฟล์ image นั้นทิ้ง ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Delete image file after recording กดปุ่ม Next

เลือกความเร็วในการเขียน หากเขียนไฟล์ image ของ CD เพลงหรือ VCD แนะนำควรเขียนที่ความเร็วไม่เกิน 8x ในกรณีที่ต้องการเขียนไฟล์ image อื่นๆ ลงในแผ่น CD นี้ต่อ ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Don't close the last session of current disc แต่หากไม่ต้องการเขียนต่อในภายหลัง ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก

กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นเขียนไฟล์ image ลง CD