Skip to main content.

การคัดลอกข้อความ

ในบางครั้งคุณอาจพบข้อมูลในไฟล์ .pdf น่าสนใจและต้องการนำมาพิมพ์รวบรวมกับข้อมูลของคุณเอง ซึ่งโปรแกรมนี้ก็สามารถสร้างไฟล์ .pdf ที่ผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อความภาษาไทยได้อย่างไม่มีปัญหา (หากเจ้าของผู้สร้างไฟล์ .pdf ไม่ต้องการให้ผู้ใช้คัดลอกข้อความ แนะนำให้ใช้ตัวเลือกป้องกันการคัดลอกข้อความ)

เปิดไฟล์ .pdf ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Acrobat Reader แล้วกดปุ่ม T บนแถบเครื่องมือ

ทำแถบดำคลุมข้อความที่ต้องการทำคัดลอก แล้วคลิกขวาเลือก Copy

การนำข้อความที่คัดลอกมานั้นไปวางในโปรแกรม Word ให้เลือกเป็นแบบ "วางแบบพิเศษ"

แล้วเลือกรูปแบบการวางเป็น "ข้อความที่ไม่จัดรูปแบบ" แล้วกดปุ่ม "ตกลง"

ข้อมูลที่ได้ ก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาไทย