Skip to main content.

การสร้างไฟล์ .pdf

เมื่อคุณต้องการสร้างไฟล์ .pdf ขึ้นมา ให้คุณเตรียมเอกสารของคุณจากโปรแกรมต่างๆ

ในขั้นตอนการพิมพ์เอกสาร ให้คุณเลือกเครื่องพิมพ์เป็น FinePrint pdfFactory Pro แล้วกดปุ่ม ตกลง

เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารผ่านทางเครื่องพิมพ์ FinePrint pdfFactory Pro แล้ว จะปรากฏหน้าต่างภาพก่อนพิมพ์ของไฟล์ .pdf คุณสามารถคลิกเม้าส์ในหน้าเอกสารเพื่อดูภาพขยายได้ หรือคุณจะตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ก็ได้เช่น การกำหนดฟ้อนต์ของเอกสาร การกำหนดความปลอดภัยของเอกสาร เป็นต้น

หากคุณต้องการดูเอกสาร .pdf ทางโปรแกรม Acrobat Reader (ในกรณีที่คุณติดตั้งโปรแกรมนี้) โปรแกรมจะเรียกโปรแกรม Acrobat Reader พร้อมกับเปิดไฟล์ .pdf นี้ หากต้องการบันทึกเอกสารนี้เป็นไฟล์ .pdf ให้กดปุ่ม Save แล้วตั้งชื่อเอกสารที่ต้องการ หรือหากต้องการส่งเอกสารแนบไปพร้อมกับอีเมล์ให้กดปุ่ม Send

ที่แถบด้านล่างของหน้าต่างภาพก่อนพิมพ์นี้จะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น หน้าปัจจุบัน/จำนวนหน้าทั้งหมด หรือขนาดของไฟล์ .pdf เป็นต้น