Skip to main content.

การติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์โปรแกรม เมื่อปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กดปุ่ม Setup เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมจะถามว่า "นี่เป็นการติดตั้งโปรกรม FinePrint pdfFactory Pro v1.57 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องการทำงานต่อไหม" หากต้องการติดตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม Yes

โปรแกรมแสดงเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม ให้กดปุ่ม I accept the terms

ตัวติดตั้งโปรแกรมทำการขยายไฟล์ไปยังฮาร์ดดิสก์พร้อมกับสร้างไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ pdfFactory Pro

สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม