Skip to main content.

เริ่มต้นใช้งาน

หลังจากที่ได้ติดตั้งเสร็จแล้ว เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

เข้าไปที่ Control Panel แล้วดับเบิ้ลที่ไอค่อน Printers and Faxes

จะมีรายการเครื่องพิมพ์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการ นั่นก็คือ FinePrint pdfFactory Pro

ในการใช้งาน เวลาคุณพิมพ์เอกสาร เลือกเครื่องพิมพ์เป็น FinePrint pdfFactory Pro เอกสารที่ได้จะเป็นไฟล์ .pdf