Skip to main content.

แยกภาพและเสียง

เป็นการแยกภาพและเสียงออกจากไฟล์วีดีโอ เพื่อนำเสียงไปเข้ารหัสใหม่ก่อนที่จะนำกลับมารวมกัน หรือต้องการเสียงเพียงอย่างเดียวเพื่อนำไปแปลงเป็นรูปแบบอื่นเป็นต้น

ที่หน้าต่างหลักของโปรแกรม (Start) คลิกปุ่ม MPEG tools แล้วคลิกแท็บ Demultiplexer คลิกปุ่ม Browse ของช่อง File input เพื่อเลือกไฟล์ที่จะนำมาแยกเสียง

เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Open

หลังจากที่เลือกไฟล์มาแล้ว โปรแกรมจะบันทึกไฟล์ภาพและเสียงอยู่ที่จะได้จากการแยกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ต้นฉบับ หากต้องการเก็บไว้ในโฟลเดอร์อื่นให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มแยกภาพและเสียง

โปรแกรมกำลังดำเนินการแยกภาพและเสียง

สิ้นสุดการแยกภาพและเสียง และการแยกนี้ สามารถแยกเฉพาะอย่างได้ คือหากต้องการเสียงเพียงอย่างเดียว ก็ลบข้อมูลไฟล์ภาพออกจากช่อง Video output