Skip to main content.

รวมภาพและเสียง

เมื่อมีไฟล์ภาพและเสียงแยกกัน ต้องการรวมเป็นไฟล์เดียวกัน โปรแกรม TMPGEnc ก็มีฟังก์ชั่นสำหรับรวมไฟล์ภาพและเสียง

เปิดหน้าต่างหลักของโปรแกรม (Start) คลิกปุ่ม MPEG tools แล้วคลิกแท็บ Multiplexer ช่อง Format เลือกรูปแบบของวีดีโอ ช่อง Video input คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ภาพ

เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open

เมื่อเลือกภาพมาแล้ว หากไฟล์เสียงชื่อเดียวกันและอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน ก็จะถูกเพิ่มในช่อง Audio input โดยอัตโนมัติ ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง Output file (ไฟล์ที่จะได้จากการรวมภาพและเสียง) แล้วคลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มรวมภาพและเสียงให้เป็นไฟล์เดียวกัน

โปรแกรมกำลังดำเนินการรวมภาพและเสียง

สิ้นสุดการรวมภาพและเสียง