Skip to main content.

รูปแบบ

กำหนดรูปแบบการเข้ารหัสของวีดีโอ ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น VCD, DVD, HDV, DivX, WMV เป็นต้น หรือจะเลือกเฉพาะเสียงก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถเข้ารหัสเสียงเป็น .WAV, MP2 หรือ MP3, Dolby Digital, WMA หรือ ไฟล์ AIFF

คลิกขั้นตอน Format เลือกรูปแบบที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้เลือกแบบ DVD โดยการคลิก DVD standard MPEG file ปรับแต่งค่าตัวเลือกตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Select

การปรับแต่งค่าตัวเลือกนี้ แต่ละรูปแบบมีการปรับแต่งแตกต่างกันออกไป การปรับแต่งตัวเลือก DVD ดังต่อไปนี้

ส่วนนี้เป็นการปรับแต่งการเข้ารหัสและบิตเรต

ในแต่ละส่วนนี้ สามารถระบุได้ กล่าวคือ หากต้องการปรับ Average video bitrate จาก 9200 เป็น 6000 ในส่วนของ Estimated file size ก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ หรือ ต้องการกำหนดขนาดของไฟล์ ในส่วนของ Average video bitrate ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ในช่อง DVD 4.7 GB (UDF) เป็นการกำหนดสื่อต่าง ๆ ในการบันทึก ด้านล่างเป็นแถบแสดงความจุของสื่อที่เลือก แถบสีน้ำเงินคือขนาดของไฟล์วีดีโอ ทำให้สามารถเปรียบเทียบไฟล์วีดีโอกับสื่อที่จะใช้บันทึกว่า มีความพอดีหรือไม่ หรือเมื่อเทียบไฟล์วีดีโอกับสื่อบันทึกแล้ว ไฟล์วีดีโอนั้นคิดเป็นอัตราส่วนต่อพื้นที่ของสื่อบันทึกเป็นจำนวนเท่าใด

โปรแกรมจะแสดงค่าต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ หากต้องการแก้ไข Encode/Bitrate settings อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Settings ในช่อง Rate control mode

ในกรณีที่เพิ่มคลิปวีดีโอหลาย ๆ คลิป แล้วต้องการให้ทำการเข้ารหัสแยกคลิปกัน ให้กำหนดในกรอบ File output mode โดยเลือกเป็น Output each clip in a separate fle