Skip to main content.

แปลง VCD เป็น DVD

ในการทำแผ่นรวม VCD เป็น DVD นั้น อาจจะใช้โปรแกรมในการทำแตกต่างกันออกไป สำหรับโปรแกรม TMPGEnc DVD Author (ขอเรียกสั้น ๆ ว่า TDA) นั้นก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมสำหรับเขียน DVD แต่ไฟล์ที่นำมาใช้กับ TDA นี้ อาจจะมีปัญหาเรื่อง GOP ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปในโปรแกรมได้

โปรแกรมนี้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง GOP ได้ MPEG-1 เป็นไฟล์สำหรับ VCD แต่หากต้องการทำเป็น DVD จะต้องแปลงให้เป็นไฟล์ MPEG-2 โปรแกรมนี้จะแปลงจาก MPEG-1 เป็น MPEG-2 โดยการแปลงเสียงจาก 44100 Hz เป็น 48000 Hz ตามมาตรฐานของ MPEG-2 รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่อง GOP ด้วย ทำให้สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม TDA ได้อย่างไม่มีปัญหา และสามารถเขียนเป็น DVD ได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องเข้ารหัสเสียงอีกแล้ว

เปิดโปรแกรม คลิกปุ่ม Set Source หรือปุ่ม Start new project คลิกปุ่ม Add file เพื่อเพิ่มไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง แล้วคลิกปุ่ม Open

คลิกปุ่ม OK

ไฟล์ที่เพิ่มเข้ามา ปรากฏในหน้าต่างรายชื่อคลิป คลิกปุ่ม Output

คลิกปุ่ม Output setting เพื่อกำหนดไฟล์ผลลัพธ์

ในส่วน Output target เลือก DVD-Video file ในส่วน Output stream type เลือก System (Video + Audio) แล้วคลิกปุ่ม OK

ในช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Start output

โปรแกรมกำลังแปลงไฟล์

แปลงไฟล์เสร็จ สามารถนำไฟล์นี้ไปเขียนด้วยโปรแกรมสำหรับเขียน DVD ได้เลย โปรแกรมไม่ต้องแปลงเสียงของไฟล์ใหม่ ทำให้สามารถเขียนเป็น DVD ได้อย่างรวดเร็ว