Skip to main content.

กลุ่มที่อยู่

กลุ่มที่อยู่นี้ เป็นการจัดกลุ่มของหมายเลข IP ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำกลุ่มที่อยู่ที่ได้นี้ไปทำการกำหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะบางบริการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรือเป็นการจำกัดการเข้าถึงบริการบางอย่างให้เข้าได้เฉพาะกลุ่มที่มีการกำหนดไว้เท่านั้น เช่น กำหนดกลุ่มให้เข้าถึงได้เฉพาะการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต, การเข้าถึง Web Server, การเข้าถึง FTP Server เป็นต้น

ให้เลือกเมนู Settings->Advanced->Address Groups

กดปุ่ม Add

ในกลุ่ม Address Group ให้ตั้งชื่อกลุ่มในช่อง Name ในกลุ่ม Address Properties ให้เลือกชนิดตามที่ต้องการ ซึ่งจะมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ Host, Network/Mask และ Network/Range

หากเลือก Host ก็จะให้ป้อนหมายเลข IP หากเลือกเป็น Network/Mask ก็จะให้ป้อนหมายเลข IP และ Subnet Mask หากเลือก Network/Range ก็จะให้ป้อนขอบเขตของหมายเลข IP และในตัวอย่างนี้เลือก Network/Range

ป้อนขอบเขตของหมายเลข IP โดยป้อนหมายเลขเริ่มต้นในช่อง From และป้อนหมายเลขสุดท้ายในช่อง To แล้วกดปุ่ม OK

ในกรณีที่ต้องให้มีการเข้าถึงบริการต่างๆ ในเครือข่ายจากอินเทอร์เน็ต อาจจะต้องมีการกำหนดกลุ่มที่มาจากอินเทอร์เน็ตด้วย

เมื่อตั้งกลุ่มเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK

ตัวอย่างการใช้งานเช่น กำหนดให้เข้ามาปรับแต่ง WinRoute ได้เฉพาะหมายเลข IP ที่กำหนดไว้ในกลุ่มที่มาจากอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยการทำเครื่องหมายถูกหน้า Allow access only from แล้วเลือก Internet Group