Skip to main content.

การใช้ Parent Proxy Server

Parent Proxy ก็คือ proxy ระดับชั้นบน เช่นคุณใช้อินเทอร์เน็ตจาก KSC และใช้ proxy ของ KSC ดังนั้น proxy ของ KSC จึงเรียกว่า parent proxy

ในบางครั้งคุณอาจะพิจารณาเห็นว่า proxy ของ ISP ที่มี cache ใหญ่กว่าและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่า เป็นทางออกที่ดีที่จะส่งต่อการร้องขอจากเครื่องลูกข่ายไปยัง parent proxy เพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น

ให้คุณป้อนชื่อของ parent proxy ในช่อง parent proxy และ port ของ parent proxy ในช่อง port

 

 

 

 

1 มิถุนายน 2545