Skip to main content.

ลืมรหัสผ่าน Admin

หากคุณลืมรหัสผ่าน Admin ทำให้ไม่สามารถควบคุม WinRoute ได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ปิดหน้าต่าง WinRoute Administration หยุดการทำงานของ WinRoute Engine แล้วเลือกเมนู Start->Run พิมพ์ regedit แล้วกดปุ่ม OK เพื่อรัน Registry Editor

ใน Registry เข้าไปที่ My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kerio\WinRoute\User แล้วเลือก User หมายเลข 0

เปลี่ยนหมายเลข 0 เป็นหมายเลขอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ โดยการคลิกขวาแล้วเลือก Rename ป้อนตัวเลขที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter

ในตัวอย่างนี้ เปลี่ยนจากเลข 0 เป็นเลข 9

ให้กลับไปคลิกที่ root directory ของ WinRoute หรือ My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kerio\WinRoute ดับเบิ้ลคลิกที่ AdminUserAdded เปลี่ยนตัวเลขเป็นเลข 0

หลังจากที่แก้ไขข้อมูลใน Registry เสร็จแล้ว ให้เรียกใช้งาน WinRoute Engine อีกครั้ง แล้วรัน WinRoute Administration login เข้าไปโดยใช้ User เป็น Admin ไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน เหมือนกับการใช้ WinRoute ครั้งแรก