Skip to main content.

การป้องกันบางเครื่องใช้อินเทอร์เน็ต

ในการระงับการใช้อินเทอร์เน็ตของเครื่องลูกข่ายบางเครื่อง สามารถทำได้ด้วยการปิด port ต่างๆ ของผู้ใช้ คุณจะต้องทราบหมายเลข IP ของเครื่องลูกข่ายที่จะระงับการใช้อินเทอร์เน็ต จากนั้นก็ทำการปิด port ต่างๆ ก็จะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

ขั้นตอนการระงับการใช้งานมีดังนี้

เลือกเมนู Settings->Advanced->Packet Filter

คลิกที่แท็บ Outgoing

คลิกที่ส่วนที่มีการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต หากกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ก็ให้เลือกรายการที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน (ในกรณีที่จะระงับการใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังใช้อยู่) แล้วกดปุ่ม Add

ในช่อง Protocol เลือก TCP ในส่วน Source Type ให้เลือก Network/Mask ป้อนหมายเลข IP ของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการจะระงับการใช้งาน Mask ก็ป้อน subnet mask ของเครื่องให้ถูกต้องด้วย port ให้เลือกเป็น Any

Destination ให้เลือก Type Any address ส่วน port ก็ให้เลือก Any

Action ให้เลือก Deny หากต้องการบันทึก packet ไว้ ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า log into file บันทึกไปเก็บไว้ในไฟล์ หรือ Log into window บันทึกไว้ที่หน้าต่าง หากจะปิดไม่ให้เข้าอินเทอร์เน็ตเป็นช่วงเวลา ก็ให้เลือก Time interval ที่ต้องการ (ต้องมีการตั้งค่าไว้ก่อน) เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK

หากต้องการระงับการใช้อินเทอร์เน็ตหลายเครื่องก็ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิม เมื่อเสร็จแล้ว ตอบ OK

24 พฤษภาคม 2545