Skip to main content.

การใช้ชื่อปลอม

Aliases หรือชื่อปลอมใน WinRoute ใช้เป็นที่อยู่เสริมของผู้ใช้ WinRoute และยังใช้แทนที่อยู่อีเมล์ การใช้ Aliases จะช่วยให้คุณสามารถ

ในการใช้ WinRoute เป็น Mail Server สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ใน WinRoute เป็นชื่อผู้รับได้ แต่หากต้องการส่งอีเมล์โดยใช้อีเมล์อินเทอร์เน็ตไปยังผู้ใช้ WinRoute จะทำให้อีเมล์นั้นถูกส่งไปยังอินเทอร์เน็ตและกลับมายังเครือข่ายอีกครั้ง เพื่อส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ WinRoute โดยใช้อีเมล์อินเทอร์เน็ตและให้อีเมล์ถึงผู้ใช้ WinRoute ทันที โดยไม่ต้องออกไปยังอินเทอร์เน็ต ต้องกำหนด Alias

การใช้ Alias ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ WinRoute โดยใช้ชื่ออีเมล์อินเทอร์เน็ตได้ โดยที่อีเมล์นั้นไม่ต้องออกไปยังอินเทอร์เน็ต แต่จะถูกส่งถึงผู้ใช้ WinRoute ทันที การตั้งค่า Alias นั้นก็ตั้งเพียงชื่ออีเมล์อินเทอร์เน็ตและผู้รับ (ผู้ใช้ WinRoute) เท่านั้น

เมื่อผู้ใช้ WinRoute ส่งอีเมล์มายัง Server (ของ WinRoute) หากมีชื่ออีเมล์ที่ตรงกับข้อมูลใน Alias, Server ก็จะส่งอีเมล์นั้นไปยังผู้ใช้ WinRoute ตามข้อมูลที่ได้กำหนดไว้

เลือกเมนู Settings->Mail Server แล้วคลิกที่แท็บ Aliases กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Alias

เมื่อป้อนข้อมูลตามที่ต้องการเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK สำหรับในตัวอย่างนี้ เมื่อผู้ใช้ในเครือข่ายส่งอีเมล์ถึง info@konthainetwork.com อีเมล์นั้นก็จะถูกส่งไปยังกลุ่มผู้ใช้ Info (ในกรณีที่มีการจัดกลุ่มผู้ใช้ จะมีเครื่องหมาย [ ] ล้อมรอบชื่อกลุ่ม อ่านรายละเอียด"บัญชีผู้ใช้" เพิ่มเติม) เมื่อส่งอีเมล์ถึง mase@konthainetwork.com อีเมล์จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ mase เป็นต้น